martin marek

Mručení Země / Murmurs of Earth 2020
stereo audio kompozice; vytvořeno s Ivou Polaneckou / stereophonic audio composition; created with Iva Polanecká / 34:58 min

The message of man to man, the message of species to species.
Sound composition Murmurs of Earth was created specially for rAdioCUSTICA project on Czech Radio Vltava.

„Cesta ke hvězdám je logickým výsledkem úsilí člověka zkoumat, poznat přírodu kolem sebe. Nejméně pět tisíc let je naše civilizace hnána touto neuhasitelnou touhou vpřed. V nepřetržitém sledu dějin, zmítaných bouřemi válek a lidských bolestí, míří k jedinému cíli: k životu ve věčném míru mezi národy a v tvůrčí radostné práci.“ (HOCH, Alois Adalbert. In: DVOŘÁK, Josef. Do kosmického prostoru. Praha: Práce, 1960.)

V roce 1977 spustila NASA nový kosmický program pod názvem Voyager, jehož náplní je výzkum vnější části Sluneční soustavy. Ambiciózní program zahrnoval i umístění časových schránek na palubě Voyageru 1 a 2, určených pro zprostředkování informací o našem světě mimozemským civilizacím. Poselství Voyageru je zaznamenáno na 12palcové gramofonové desce z pozlacené mědi, na níž jsou v analogové formě zakódovány vybrané snímky a zvukové nahrávky, které mají vylíčit rozmanitost života a kultury na Zemi.

Z racionálního hlediska nemá existence plaket či desek velký smysl. Je spíše výrazem optimismu dané doby v oblasti kosmického výzkumu — optimismu, o který jsme za ta léta přišli. Poselství člověka mimozemským civilizacím se nenávratně vzdalují od svého původce, avšak ten by se od vlastních poselství neměl vzdálit, nýbrž dbát o to, aby jeho přání a víra vyplnily duši celého lidstva. Poselství člověka člověku, poselství druha druhu.

Současná poselství se tentokrát obracejí k samotným pozemšťanům. Aktualizují sdělení a reflektují dobu uplynulou od původních pozdravů Voyageru i tehdejšího vesmírného optimismu. Osobní vzkazy a terénní nahrávky přicházejí od různých lidí napříč naší planetou. Původní pozdravy se přirozeně vyvinuly v poselství s více či méně naléhavým apelem k soudobým událostem.

Zvuková kompozice vychází z původní skladby Sounds of Earth zaznamenané na Zlaté desce Voyageru, avšak se znatelným otiskem dnešní doby. Revize původních nahrávek přináší několik nových témat a perspektiv, které se staly určující pro výslednou kompozici. Vybraná poselství jsou tématickým úvodem jednotlivých částí či kapitol, které přibližují zvuky a ruchy světa živého a umělého, světa přírodního a antropogenního. Vlastním soustředěným a hlubokým poslechem nás Mručení Země vybízí naslouchat rytmu okolního světa napříč časem i prostorem a také bohaté paletě zvuků každodenního života. Mručení Země je nasloucháním hlučné planety, kterou vnímáme jako svébytnou zvukovou entitu.

1 — Yek tunal / Dobré slunce
Prostor nad povrchem planety, oběžná dráha Země, ionosféra. Změna měřítek, v rámci nichž vnímáme svět. Posun od planetární k lokální perspektivě. Průlet skrze sonické sféry, o kterých možná ani netušíme, že nás obklopují. Krása a znělost lidských jazyků může snadno přerůst v globální telekomunikační smog.

2 — Hola, queridos y queridas terricolas / Ahoj, milí pozemšťané
Život a plynutí času na Zemi. Ne–obyčejným přírodním prostředím postupně proniká lidská stopa.

3 — 五大訴求 缺一不可 / Dělej, co můžeš
Hluk viditelného i neviditelného světa, ozvěna antropocénu, přírodní katastrofy. Hučení sněžných děl v zimě střídá vrčení benzinových sekaček v létě. Masové kácení lesů, vyschlá krajina, lodní přístavy, ale i tající ledové masivy, požáry a orkány vyvolávající tísnivou atmosféru.

4 — みなさん頑張ってください / Pět požadavků, ani jeden méně
Zvuky změn. Sociální rezistence, demonstrace, ekologický a politický aktivismus.

5 — Om konstnären har en uppgift, är det att se och att känna / Pokud má umělec úkol, je to vidět a cítit
Kapitola otevřená posluchači. Jak bude vnímat svět nyní? Přemýšlet ve změněných perspektivách je ohromující.

NASA, The Blue Marble, 1972
sound tent